Konkurs na zastępstwo na stanowisko Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD

01 wrz Konkurs na zastępstwo na stanowisko Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD

Zarząd LGD „PB” ogłasza powtórny konkurs na zastępstwo na stanowisko Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD

 

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Konieczne dla pracownika na zastępstwo (wynikające z opisu stanowisk biura stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska):

 1. Wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing, rachunkowość).
 2. Roczny staż pracy w biurze o podobnej strukturze do biura LGD.
 3. Dobra znajomość LSR LGD „PB”.
 4. Dobra znajomość prawa pracy
 5. Dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, programów księgowych i aplikacji biurowych.

 

Do zadań Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD należy:

 1. Bieżąca obsługa petentów Biura LGD „PB”;
 2. Organizacja i wspieranie prac Rady LGD związanych z oceną i wyborem operacji;
 3. Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD;
 4. Rejestrowanie składanych wniosków o sfinansowanie operacji;
 5. Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju;
 6. Prowadzenie sekretariatu Biura LGD;
 7. Udzielanie informacji o działalności LGD;
 8. Pomoc przy aktualizacji LSR;
 9. Przygotowywanie i składanie wniosków o płatność;
 10. Przestrzeganie ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia;
 11. Należyte prowadzenie i zabezpieczenie dokumentów księgowych;
 12. Zarządzanie środkami finansowymi w celu zapewnienia płynności finansowej realizacji projektu;
 13. Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, rozliczanie delegacji służbowych;
 14. Sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu i wskaźników LSR oraz bieżący monitoring wydatkowanych środków;
 15. Przygotowanie i Udostępnianie organom kontroli dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli;
 16. Podejmowanie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w toku sprawowania kontroli i nadzoru;
 17. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora Biura i Zarząd przy opracowywaniu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu;
 18. Wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonego.

 

Zakres uprawnień:

 1. Wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie ich Dyrektorowi;
 2. Przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji Dyrektorowi Biura;
 3. Podejmowanie decyzji dotyczących przebiegu przygotowania projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Dyrektora Biura;
 4. Prawidłowość rozliczeń finansowych;
 5. Opieka nad powierzonym mieniem;
 6. Zachowanie tajemnicy służbowej i ochrona powierzonej dokumentację;
 7. Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

 

Zakres odpowiedzialności:

 1. Sprawna realizacja powierzonych projektów;
 2. Prawidłowe rozliczenie powierzonych projektów;
 3. Przygotowywanie propozycji zmian w zapisach LSR w zakresie realizowanych zadań;
 4. Opieka nad powierzonym mieniem;
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej i ochrona powierzonej dokumentacji;
 6. Prawidłowość rozliczeń finansowych;
 7. Opieka nad powierzonym mieniem;
 8. Zachowanie tajemnicy służbowej i ochrona powierzonej dokumentację;
 9. Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas zastępstwa
 • przewidywany okres zatrudnienia : wrzesień 2017- styczeń 2018

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny;
 • życiorys – curriculum vitae;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Białowieska” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Etapy konkursu:

 • Złożenie dokumentów przez Kandydatów.
 • Weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Ogłoszenie wyników.

 

Miejsce pracy:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze LGD, w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

w terminie do dnia 15 września 2017 roku godz. 15.00.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacje o zakwalifikowaniu się Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane do zainteresowanych listem poleconym w ciągu trzech dni od zakończenia pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, czyli po weryfikacji dokumentów złożonych przez Kandydatów. Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (www.lgd-puszcza-bialowieska.pl). Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 85 682 50 26.