SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE

08 sie SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno szkoleniowe w dotyczące możliwości otrzymania wsparcia na typy projektów wymienione poniżej.

Szkolenie odbędzie się:

26.05.2017r. godz. 10:00 – sala konferencyjna Hajnowskiego Domu Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka.

Terminy naborów:  01.06.2017r. – 16.06.2017r.

Typy projektów:

NABÓR nr 10/2017/EFRR. TYPU PROJEKTU 6: Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych.

Zakres wsparcia:

zakup i wdrożenie e-platform do zarządzania ruchem turystycznym.

Typ Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wykonujące usługi użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z JST,
 • organizacje pozarządowe,
 • partnerstwa podmiotów

NABÓR nr 11/2017/EFRR. TYPU PROJEKTU 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Zakres wsparcia:

zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Wyposażenie obiektów kultury jest możliwe jeśli służy kultywowaniu dziedzictwa kulturowego materialnego lub niematerialnego.

Typ Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
 • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby

Program spotkania:

 • zakres wsparcia/przedmiot konkursu,
 • kto może ubiegać się o wsparcie,
 • warunki udzielenia wsparcia,
 • zasady realizacji projektów,
 • wskaźniki rezultatu/produktu

Spotkania mają charakter otwarty i nie są elementem doradztwa prowadzonego przez

Biuro LGD Puszcza Białowieska!!!

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie faksem na nr tel. 85/ 682 50 26 lub na adres e-maile: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl najpóźniej do dnia 26 maja 2017 roku do godz. 10.00.

Osoba do kontaktu: Eugeniusz Kowalski, tel.: 85 682 50 26, 781 130 200

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy