Szkolenie z zakresu zasad realizacji i rozliczania grantów

01 kw. Szkolenie z zakresu zasad realizacji i rozliczania grantów

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” organizuje szkolenie z zakresu zasad realizacji i rozliczania grantów w ramach projektów grantowychWsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego LGD Puszcza Białowieska” oraz „Wsparcie inicjatyw służących promocji obszaru LGD Puszcza Białowieska”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 roku w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce (ul. A. Zina 1) w godzinach 9.00-17.00.

Szkolenie skierowane jest do grantobiorców, którzy zostali wybrani do realizacji zadań w w/w konkursach grantowych.

Prosimy o zgłaszanie na szkolenie maksymalnie dwóch osób z organizacji. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 07.04.2022 telefonicznie (tel. 782 770 711) lub mailowo (biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

09:00 – 11:00 Omówienie projektu grantowego, który będzie realizowany przez LGD w ramach LSR.

Przypomnienie zasad przyznawania grantów przez LGD w związku z zaplanowaną realizacją projektu grantowego w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym  m.in. podstawy prawne i inne źródła informacji dla Grantobiorców, forma i zakres wsparcia, terminy, podstawowe zasady realizacji zadania w ramach projektu grantowego, wskaźniki realizacji celów.

Wymogi dot. wdrażania projektów grantowych w zderzeniu z wymogami w zakresie zadań realizowanych przez grantobiorców.

Cele projektu grantowego a cele grantu – dokumentowanie ich osiągniecia.

Miejsce i terminy realizacji zadań objętych projektem grantowym oraz koszty realizacji grantu – racjonalność, zasadność i celowość planowanych wydatków po zawarciu umowy o powierzenie grantu.

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:30 Lokalne kryteria wyboru grantobiorców, możliwość zmiany umowy o powierzenie grantu. Proces akceptacji zmian.

Zasady sporządzania przez Grantobiorców dokumentacji związanej z realizacją i rozliczeniem zadania. Dokumentowanie kryteriów dostępu oraz prawidłowego wydatkowania grantu – wniosek o powierzenie grantu a wniosek o rozliczenie grantu.

Zobowiązania wynikające z umowy o powierzenie grantu.

Sprawozdanie Grantobiorcy z realizacji zadania.

13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00-16:00 Zasady rozliczania, monitorowania oraz kontroli realizacji przyznanych grantów.

Wpływ rozliczenia pojedynczych grantów na sporządzanie dokumentacji związanej z rozliczeniem projektu grantowego.

Działania podejmowane w sytuacji zagrożenia nie osiągnieciem wskaźników realizacji celu projektu grantowego.

Prawo dysponowania wizerunkiem, znakami graficznymi i towarowymi Grantobiorców.

16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:00 Pytanie i odpowiedzi. Praca warsztatowa.

Zakończenie szkolenia.