Informacja o ZAKOŃCZENIu NABORów NR 10/2019/EFS i 11/2019/PROW oraz o terminie posiedzenia rady

10 gru Informacja o ZAKOŃCZENIu NABORów NR 10/2019/EFS i 11/2019/PROW oraz o terminie posiedzenia rady

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09 grudnia 2019 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr:

  • 10/2019/EFS z zakresu: typu projektu nr 10:  Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1 wniosek.

 

  • 11/2019/PROW z zakresu: Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” nie wpłynął żaden wniosek.

 

Posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naboru nr:

  • 10/2019/EFS na operacje z zakresu typu projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach RPO WP na lata 2014-2020

odbędzie się w dniu 12.12.2019 o godz. 9:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3.