ZAKOŃCZENIE NABORU NR 20/2018/EFS

20 sie ZAKOŃCZENIE NABORU NR 20/2018/EFS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2018r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 20/2018/EFS z zakresu: typu projektu nr 6:  Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 4 wnioski.