Zaproszenie do konsultacji społecznych

08 sie Zaproszenie do konsultacji społecznych

W związku koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych wniesionych przez UM WP dotyczących Regulaminu Rady LGD „PB” oraz dostosowania Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR do wytycznych nr 3/1/2017 MRIRW, a także dostosowania LSR LGD „PB” do zmian wprowadzonych w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 Zarząd LGD „PB” zaprasza członków LGD, partnerów i mieszkańców obszaru LGD „PB” do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzanych zmian do w/w dokumentów.

Oprócz koniecznych zmian we wskazanym zakresie można wprowadzić inne zmiany w w/w dokumentach służące usprawnieniu funkcjonowania LGD w zakresie związanym z realizacją LSR LGD „PB”.

Ponadto w dniu 28.07.2017 o godz. 8:00 w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Hajnówce odbędą się konsultacje bezpośrednie w/w dokumentów do których można wnosić uwagi osobiście.

Dokumenty do konsultacji (żółtym zakreśleniem wyróżniono proponowane zmiany):

  1. LSR LGD „PB”
  2. Regulamin Rady LGD „PB”
  3. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
  4. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji
  5. Formularz uwag