Zaproszenie do udziału w panelu eksperckim

22 wrz Zaproszenie do udziału w panelu eksperckim

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” realizuje projekt współpracy międzynarodowej pt.; „CULT IN TOUR” w ramach poddziałania 19.3  „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 którego celem jest aktywny udział lokalnych społeczności w działaniach związanych z zachowaniem naturalnych zasobów przyrodniczo-kulturowych i zrównoważonym ich wykorzystaniu w turystyce, inspirując szeroko rozumiany rozwój lokalny. W związku z realizacją projektu LGD „PB” zwraca się z prośbą o oddelegowanie pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań w zakresie rozwoju turystycznego do udziału w Panelu eksperckim (jednodniowym) dotyczącym selekcji dotychczas zidentyfikowanych dobrych praktyk wraz z kierunkami ich rozwoju rokujących osiągnięcie najlepszych efektów w przyszłości, zapewniających zarazem skuteczną ochronę i zachowanie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego Regionów  LGD PB i Chalkidiki, który odbędzie się w dniu 28 września 2022r o godz. 15:30 w Hajnówce w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Hajnówka, Kolejki Leśne 12. Zakładana forma uczestnictwa w panelu: forma hybrydowa (bezpośrednie spotkanie ekspertów z możliwością udziału on-line).
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału oraz wskazania formy uczestnictwa (bezpośrednie spotkanie, udział on-line) do dnia 27.09.2022

Agenda spotkania

 1. Oficjalne przywitanie uczestników
 2. Prezentacja dotychczasowych działań podjętych w ramach projektu
 3. Przedstawienie i omówienie zaproponowanej metody oceny
  • Zaprezentowanie i uzasadnienie wyboru kategorii ocen, które będą wykorzystywane podczas Panelu Eksperckiego
  • Omówienie wszystkich kryteriów będących składowymi poszczególnych kategorii
 4. Ocena ekspercka produktów turystycznych wskazanych w Katalogu Dobrych Praktyk
  • Prezentacja produktów turystycznych z Katalogu Dobrych Praktyk, podczas której zostanie dokonana ich ekspercka ocena. Eksperci będą przyznawali oceny indywidualnie. Następnie te oceny zostaną poddane dyskusji na forum. Dyskusja zakończy się uzgodnieniem ostatecznej, jednej oceny dla każdego produktu.
 5. Wyselekcjonowanie sześciu Dobrych Praktyk
  • Wskazanie najwyżej ocenionych Dobrych Praktyk w ramach Panelu Eksperckiego oraz przypomnienie wyników oceny dokonanej we wcześniejszych etapach projektu
  • Ostateczny wybór sześciu Dobrych Praktyk
 6. Zakończenie Panelu Eksperckiego