ZAPROSZENIE NA DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY „CULT IN TOUR”

18 wrz ZAPROSZENIE NA DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY „CULT IN TOUR”

 

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” realizuje w ramach PROW projekt współpracy z Grecją p.t.: „CULT IN TUR” w zakresie rozwoju turystyki z włączeniem szeroko rozumianych dóbr kultury do istniejącej oferty turystycznej. W ramach projektu przewidziane są zadania polegające na kreowaniu nowych możliwości w zakresie włączenia dóbr kultury do oferty turystycznej. W ramach projektu zostanie zrealizowany cel szczegółowy projektu: Podniesienie kompetencji lokalnych podmiotów i osób w zakresie innowacyjnych metod odtworzenia, zachowania i efektywnego wykorzystania cennego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.

 

Docelowo pomagamy Regionowi Puszczy Białowieskiej wykreować nowe produkty turystyczne, które wzbudzą zainteresowanie turystów z Polski i zagranicznych. W ramach planowanych działań projektowych zapraszamy Państwa do czynnego udziału w działaniach aktywizujących mających na celu wykreowanie nowych produktów turystycznych i opracowanie nowych narzędzi i metod promocji turystycznego obszaru regionu. W obecnej sytuacji, gdzie ruch turystyczny w Regionie Puszczy Białowieskiej notuje duży spadek odwiedzin ma to istotne znaczenie. Bez podjęcia wspólnych działań zapobiegających temu zjawisku następne sezony turystyczne mogą cechować się jeszcze niższym natężeniem ruchu turystycznego, co ogólnie niekorzystnie wpłynie na rozwój regionu.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w niżej wskazanych formach:

  1. Wykreowanie innowacyjnych narzędzi do promocji regionu.

 

Opis zadania: realizacja zadania polega wykonaniu analizy stosowanych poza Regionem Puszczy Białowieskiej innowacyjnych metod i narzędzi stosowanych do promocji produktów i usług w turystyce, a następnie selekcji spośród nich tych, które są najbardziej efektywne i możliwe po modyfikacjach do zastosowania w Regionie PB. Następnie wyselekcjonowane metody i narzędzia zostaną zmodyfikowane, stosownie do lokalnych uwarunkowań. Zadanie zostanie zrealizowane przez eksperta zewnętrznego przy aktywnym udziale społeczności lokalnej (np.: warsztaty, konsultacje, wideokonferencje z LGD). Podczas realizacji zadania zostaną wykorzystane doświadczenia osób/podmiotów powstałe podczas realizacji zadań „Kreowanie nowych możliwości w zakresie włączenia dóbr kultury do oferty turystycznej” oraz „Wymiana doświadczeń i unifikacja przewodnika w zakresie wspólnych działań projektowych – wzajemne wizyty studyjne”.

Etapy działań:

  1. Analiza stosowanych poza Regionem Puszczy Białowieskiej innowacyjnych metod i narzędzi stosowanych do promocji produktów i usług w turystyce, oraz selekcji spośród nich tych, które są najbardziej efektywne i możliwe po modyfikacjach do zastosowania w Regionie PB.
  2. Identyfikacja podmiotów branży turystycznej funkcjonujących w Regionie Puszczy Białowieskiej z wyłączeniem wielkich komercyjnych podmiotów – co najmniej 12 podmiotów opisanych w Przewodniku dobrych praktyk opracowanych w ramach realizowanego projektu (proponowane: LOT, stowarzyszenia agroturystyczne, Starostwo Powiatowe – Wydział Promocji i …, Dom kultury Hładyszka, OSIR w Narewce, itp.)
  3. Analiza aktualnie stosowanych rozwiązań do promocji przez w/w podmioty (może być w formie SWOT ze wskazaniem grup docelowych do których przekaz może docierać) konsultacje: 19.09.2023, godz. 9:30. Miejsce – biuro LGD PB, forma hybrydowa (bezpośrednio w biurze LGD oraz on-line)

 

Link do spotkania https://us06web.zoom.us/j/85439236278?pwd=1nbuTZ2x1a7rtF44a3WtbdZMakSXew.1

ID: 85439236278 Hasło: 359499

 

  1. Opracowanie propozycji usprawnienia/poprawy efektywności istniejących rozwiązań (przy realizacji zadania należy wykorzystać aktywne formy konsultacyjne z potencjalnymi partnerami projektu – LGD, LOT, stowarzyszenia agroturystyczne, Starostwo Powiatowe – Wydział Promocji …, Dom kultury Hładyszka, OSIR w Narewce, itp.)
  2. Opracowanie nowych innowacyjnych narzędzi do promocji regionu i podmiotów branży turystycznej (wskazanie i prezentacja narzędzi oraz sposobu ich zastosowania wraz z ewentualną integracją z istniejącymi rozwiązaniami) warsztat 21.09.2023, godz. 09:00. Miejsce – biuro LGD PB, forma hybrydowa (bezpośrednio w biurze LGD oraz on-line)

 

Link do spotkania:  https://us06web.zoom.us/j/81554189705?pwd=QUwjJXDly6narmVtUzYkrbcTjPPRKO.1

Identyfikator spotkania: 815 5418 9705 Kod dostępu: 206428

 

  1. Wdrożenie nowych rozwiązań (dla 6 wybranych podmiotów wskazanych przez zamawiającego)

 

Zgłoszenia udziału w warsztacie prosimy kierować na adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl , lub telefonicznie: 781 130 200

 

Zaproszenie na spotkania