ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE Z EFRR

21 lis ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE Z EFRR

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno szkoleniowe dotyczące możliwości otrzymania wsparcia na typy projektów wymienione poniżej.

 

Szkolenie odbędzie się:

28.11.2018r. godz. 10:00 – w biurze LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka.

 

Termin naborów:  03.12.2018r. – 18.12.2018r.

 

NABÓR 21/2018/EFRR

 

Typ projektu – 8.  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej:

 • infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa,
 • infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi),
 • modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług,
 • projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełno sprawnościami..

 

NABÓR 21/2018/EFRR

 

Typ projektu – 10. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, mające na celu:

 • utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej,
 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością

 

Typ Wnioskodawcy:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne (jednostki sektora finansów publicznych),
 • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy;

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).

 

Program spotkania:

 • zakres wsparcia/przedmiot konkursu,
 • kto może ubiegać się o wsparcie,
 • warunki udzielenia wsparcia,
 • zasady realizacji projektów,
 • wskaźniki rezultatu/produktu

 

Spotkania mają charakter otwarty i nie są elementem doradztwa prowadzonego przez

Biuro LGD Puszcza Białowieska!!!

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie faksem na nr tel. 85/ 682 50 26 lub na adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl najpóźniej do dnia 27 listopada 2018 roku do godz. 15.00.

 

Osoba do kontaktu: Eugeniusz Kowalski, tel.: 85 682 50 26, 781 130 200

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy – typ projektu nr 8

Formularz zgłoszeniowy – typ projektu nr 10