Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

23 lut Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Szanowni Państwo,

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 09 marca 2018r. o godzinie 9:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 9:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD „PB” w roku 2017(merytoryczne i finansowe).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności LGD w okresie trwania kadencji ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Wybór Zarządu LGD i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.
 8. Przedstawienie i przyjęcie zmian w LSR LGD „PB”, Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji i Regulaminie Rady.
 9. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2018r.
 10. Aktualizacja składu Rady.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem

w imieniu Zarządu

Eugeniusz Kowalski

Prezes LGD