Zaproszenie mieszkańców obszaru LGD, seniorów oraz przedsiębiorców na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

11 kw. Zaproszenie mieszkańców obszaru LGD, seniorów oraz przedsiębiorców na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Zaproszenie przedsiębiorców na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

grupa tematyczna: mieszkańcy obszaru LGD, seniorzy

Termin i miejsce spotkania:

19.04.2023r. godz. 13:00  Sali Kolumnowej w Hajnowskim Domu Kultury w Hajnówce.

17-200 Hajnówka ul. Tamary Sołoniewicz 4

 

grupa tematyczna: przedsiębiorcy i organizacje zrzeszające przedsiębiorców

Termin i miejsce spotkania:

24.04.2023r. godz. 15:00  Sala konferencyjna Cechu Rzemiosł Różnych w Hajnówce.

17-200 Hajnówka ul. Ks. I. Wierobieja 21.

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z wejściem w nowy okres programowania prowadzimy prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Dokument, który obecnie przygotowujemy nakreśli główne kierunki rozwoju obszaru LGD „PB” do roku 2027. Spotkania przeprowadzone będą w celu pozyskania informacji pozwalających trafnie określić kierunki rozwoju i obszary wsparcia  jakie należy uwzględnić w opracowywanej strategii.

Serdecznie zapraszamy na spotkania, by wspólnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027, w największym stopniu dopasowaną do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.

 

Planowany przebieg spotkań:

  1. Informacje o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS) i przebiegu prac nad strategią.
  2. Prezentacja wniosków z diagnozy obszaru w aspekcie społecznym, gospodarczym, przestrzennym  i   analizy SWOT. Zebranie opinii i uwag dotyczących diagnozy i analizy SWOT.
  3. Identyfikacja celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów.
  4. Wypracowanie odnośnych planowanych działań w odniesieniu do wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów: plan działania wraz z przedsięwzięciami, wskaźnikami produktu i rezultatu.
  5. Przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego problemów rozwojowych i potrzeb.
  6. Konsultacje indywidualne.
  7. Zakończenie – ustalenie dalszego harmonogramu spotkań konsultacyjnych.

 

 

 

 

 

 

Uwagi do LSR prosimy składać na poniższym formularzu:

Formularz uwag