Rekrutacja do projektu

foto do projektów partnerskich

 

Serdecznie zapraszamy na „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania – wymiana wiedzy i doświadczeń”, które przygotowuje Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w ramach projektu finansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniach 05-06.09.2019 r. w Hotelu Żubrówka w Białowieży. Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego z województwa podlaskiego w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem RLKS obecnej perspektywy, a przede wszystkim wypracowanie wniosków, które mogą spowodować efektywniejsze wdrażanie RLKS w perspektywie finansowej 2021-2026.

Założenia programowe:

1/ Założenia weryfikacji drugiego kamienia milowego – problemy i wyzwania,

2/ Monitoring i ewaluacja Lokalnych Strategii Rozwoju

3/ Stan wdrażania i problemy z wdrażaniem projektów współpracy podlaskich LGD,

4/ Założenia nowego okresu programowania, uproszczenie procedur w zakresie aplikowania o środki oraz ujednolicenie ścieżki dostępu – wielofunduszowe LSR,

5/ Zasady realizacji i rozliczania projektów EFRR i EFS (z wyłączeniem PzP)

6/ Planowane środki dla LGD z budżetu KSOW przeznaczone na wsparcie LGD

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka (wówczas decyduje data wpływu do biura LGD, a nie data nadania) lub na e-mail (skan podpisanego zgłoszenia, oryginał zgłoszenia będzie trzeba dostarczyć po zakwalifikowaniu się do udziału w operacji)  monach@lgd-puszcza-bialowieska.pl w terminie do 19 sierpnia 2019 r.

Do uczestnictwa w forum można zgłosić maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. Zgodnie z wnioskiem o wybór operacji w forum mogą wziąć udział: pracownicy biur oraz członkowie Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego, jak też przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Wdrażającej RLKS.

!O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń!

 

W przypadku pytań lub sugestii prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację przedsięwzięcia:

 

Paulina Monach, monach@lgd-puszcza-bialowieska.pl, tel. 667 030 511

 

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy